Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları:

Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH) içerisinde yer alan amfizem ve α1-antitripsin eksikliği, AN için en sık endikasyonu oluşturur. ISHLT’nin 2007 verilerine göre erişkin grup AN’nin %46’sını oluşturmuşlardır. KOAH, AN için en sık endikasyonu oluşturmasına rağmen KOAH’nda uygulanacak cerrahi prosedür hala netleşmemiştir. Son dönem amfizem tedavisinde AN ve hacim küçültücü cerrahi başlıca uygulanan cerrahi yaklaşımlardır. Hacim küçültücü cerrahinin sonuçlarının yer aldığı ilk çalışmalarda, ağır amfizem semptomlarında ve akciğerin fonksiyon testlerinde belirgin bir düzelmenin elde edildiği bildirilmiştir. Cerrahi tedavi şeklinin her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği savunulmakla birlikte hacim küçültücü cerrahi;

  • Hiperinflasyon varlığında,
  • Hastalığın heterojen dağılmış olması durumunda,
  • FEV1’in >%20 olması durumunda,
  • Normal PaCO2 değerlerinde yapılması önerilmektedir.

AN ise;

  • Hastalığın diffüz dağılmış olması,
  • Düşük FEV1 olması,
  • Hiperkapni,
  • Pulmoner hipertansiyonun eşlik ettiği durumlarda önerilmektedir (14).

Alfa1-antitripsin eksikliğinde hacim küçültücü cerrahi memnuniyet verici bir seçenek olarak değerlendirilmemektedir.   Genel olarak genç hastalarda, özellikle α1-antitripsin eksikliği olanlarda bilateral ardışık AN önerilmektedir. Büyük boyutlu donör akciğeri bulmanın zorluğu nedeniyle bilateral eş zamanlı AN iri yapılı alıcılar için iyi bir seçenektir. Küçük yapılı alıcılar için ise, özellikle büyük ölçülü donör akciğeri varlığında tek taraflı AN iyi bir seçenektir. Yaşlı hastalarda ise, tekniğin kolay oluşu ve düşük operatif mortalite nedeniyle tek taraflı AN iyi bir seçenektir. (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)