Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Pulmoner Vasküler Hastalıklar

Bu tip hastalığı bulunan hastalar için önceleri kalp-akciğer naklinin gerektiği düşünülmekteydi. Fremes ve ark. 1990 yılında patent duktus arteriozus ve Eisenmenger sendromu bulunan hastaya ilk tek taraflı AN gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra birçok merkez AN sonrası sağ ventrikül fonksiyonunun ivedi olarak düzeldiği ve uzun dönemde de bu düzelmenin devam ettiğini bildirmiştir. Primer pulmoner hipertansiyonu (PPH) olan hastalarda erken ölüm ile ilgili öngörülen faktörleri D’Alonozo ve ark. (1991) bildirmişlerdir. Bu faktörler arasında;

  • Ortalama pulmoner arter basıncının >60 mmHg olması,
  • Senkop epizodları,
  • Sağ kalp yetmezliği bulguları,
  • Santral venöz basınçta ciddi artış,
  • Kardiyak indeksin azalması yer alır.

1980’lerin sonları ve 1990’ların başlarında son dönem PPH olan hastalarda tek tedavi seçeneği AN idi ve bu hastaların çoğu nakil listesinde beklerken hayatlarını kaybetmekteydi. Ancak sonraki dönemde yapılan çalışmalarda, vazodilatör etkiye sahip prostaglandin analoğu olan Epoprostenol’ün intravenöz olarak devamlı infüzyonu ile bu hastaların sağ kalımında artış, semptomlarında ve hemodinamilerinde iyileşme olduğunu gösterildi.  Bu nedenle PPH nedeniyle AN’ne aday hastaların sayısında ciddi bir düşüş gözlenmiştir. (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)