Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Tarihçe

Fransa’dan Metras ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Hardin ve Kittle ilk başarılı köpek AN’ni 1950’li yılların başlarında bildirmişlerdir. Hardy ve ark. ilk insan AN’ni 1963 yılında gerçekleştirdiler. Bundan sonraki 15 yıl içinde 40 civarında AN gerçekleştirilmiş olup hiçbirinde uzun dönem sağ kalım elde edilememiştir.

1980’li yılların başında immünsüpresif bir ajan olan Siklosporin’nin kullanıma girmesinden sonra AN’de yeni bir dönem başlamıştır. Çünkü Siklosporin öncesi dönemde immünsüpresyon sağlamak amacıyla kullanılan yüksek doz kortikosteroidlerin bronşiyal anastomoz hattının iyileşmesini kötü yönde etkilediği gösterilmiştir. 

İlk başarılı AN, 1981 yılında pulmoner vasküler hastalık nedeniyle yapılan kombine kalp-akciğer naklinin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Toronto AN grubu tarafından ilk tek taraflı AN, 1983 yılında gerçekleştirilmiş olup, 1986 yılında aynı grup tarafından en-blok bilateral AN gerçekleştirilmiştir.

O tarihten sonra AN geçerli ve etkin bir tedavi olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar 20.000’den fazla AN yapılmıştır. Nakil sonrası erken dönem ölümlerinin en sık sebebi primer organ disfonksiyonu (POD) olup genellikle İ/R hasarı sonrası gelişmektedir. POD oranları, organ saklama koşullarının iyileştirilmesi ve kontrollü reperfüzyon uygulama stratejileri sonrası kademeli olarak düşüş göstermiştir. (GATA Göğüs Cerrahisi Tez Çalışması E Sapmaz)