Akciğer Transplantasyonu - Akciğer Nakli
English
 
Alıcı Seçimi

Alıcı Seçimi

 

Maurer ve ark.(1998) tarafından belirlenen AN için doku alıcılarının genel seçim kriterleri Tablo 2.1.’de özetlenmiştir.

  • Tablo 1. Alıcı seçim kriterleri
  •  
  • Fizyolojik ve klinik olarak ağır hastalık varlığı
  • Medikal tedavinin etkisiz ya da yapılamıyor olması
  • Günlük yaşam aktivitesinde ciddi sınırlılık
  • Sınırlı yaşam beklentisi
  • Ciddi koroner hastalık olmaksızın yeterli kardiyak fonksiyon
  • Kabul edilebilir nutrisyonel durum
  • Tatmin edici psikososyal profil ve emosyonel destek sistemi
  • Ambulatuar rehabilitasyon potansiyeli

 

Akciğer hastalığına eşlik eden başka organ yetmezliği bulunan hastalar AN için uygun değildir. Uluslararası Kalp ve Akciğer Nakli Birliği (ISHLT), ilerlemiş alıcı yaşının orta ve uzun dönem akciğer nakli sonrası mortalite için spesifik prediktif faktör olduğunu belirtmiştir. Genel olarak çoğu nakil merkezi 65 yaş üzeri hastaları kabul etmemektedir.  Son beş yıllık döneme ait malign hastalık hikayesi bulunanlar AN için uygun değildir. Ancak bilateral bronkoalveolar karsinomlu hastalar AN’e uygunluk açısından bir istisna olabilirler. Ciddi psikososyal sorunları olan hastalar nakil adayı değillerdir. Sigara içmeye devam eden hastalar bazı merkezlerce değerlendirmeye alınmamaktadırlar. Her ne kadar yapışıklık ve anatomik bozukluk oluşturmuş olsa da geçirilmiş toraks cerrahileri AN için spesifik kontraendikasyon olarak kabul edilmez. Bronşiyal iyileşme üzerine olan olumsuz etkisi ve postoperatif dönemde enfeksiyona yatkınlığı artırmasından dolayı yüksek doz kortikosteroid alan hastalar (≥20 mg prednizolon) AN için uygun değildir. Mekanik ventilatöre bağımlılık her ne kadar spesifik kontraendikasyon olmasa da, ISHLT’e göre mortaliteyi artıran bir risk faktörüdür. American Thoracic Society’nin yayınlamış olduğu kılavuzda; AN için, HIV enfeksiyonu, devam eden malignite varlığı, Hepatit B ve C enfeksiyonları, akciğer dışı organ yetmezliği (özellikle renal yetmezlik), akciğer dışı enfeksiyon varlığı kesin kontraendikasyonları oluştururken, semptomatik osteoporoz varlığı, maddeyi kötüye kullanma, mekanik ventilasyon ve psikososyal sorunların varlığı rölatif kontraendikasyonları oluşturmaktadırlar.